Abdurrahman bin Auf

Adalah sosok yang sangat bersegera dalam berinfak. Dialah Abdurrahman bin 'auf, putih kulitnya, lebat rambutnya,banyak bulu matanya, mancung hidungnya, panjang gigi taringnya yang bagian atas, panjang rambutnya sampaimenutupi kedua telinganya, panjang lehernya, serta lebar kedua bahunya.Dilahirkan selang sepuluh tahun setelah tahunGajah. Pada masa jahiliyah memiliki nama Abu Amru. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah sholallahu alaihi wasalam menggantinya dengan Abdurrahman. Lengkapnya ialah Abdurrahman bin Auf bin Abdi bin Al Harits bin Zuhrah bin
Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy. Kuniyahnya ialah Abu Ahmad. Dia termasuk assabiqun al awwalun, dan tergolongdiantara sepuluh orang yagn dijanjikan Rasulullah masuk surga.Abdurrahmah bin Auf masuk Islam atas ajakan AbuBakar Ash Shiddiq, yaitu sebelum Rasulullah tinggal di rumah Al Arqam. Sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, ia juga mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum Quraisy, yang semakin lama semakin keras. Ketika Allah mengijinkanRasulullah untuk hijrah ke Madinah, ia termasuk orang yang turut serta dalam rombongan tersebut. Di madinah beliau
dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' Al AnshariSa'ad bin Rabi' berkata kepada saudaranya,Abdurrahman, ''Wahai saudaraku, aku memiliki dua kebun, pilihlah mana yang engkau suka, lalu ambillah.''
Abdurrahman menjawab, ''Semoga Allah memberikan berkah kepada harta dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukanlah
kepadaku pasar.'' Dia adalah sahabat yang pandai berdagang dan sangat ulet. Maka mulailah ia menjual dan membeli.
Selang beberapa saat ia sudah mengumpulkan keuntungan dari perdagangannya.Disamping itu, ia juga sosok pejung
yang pemberani. Ia mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah. Pada waktu perang Badr, ia berhasil
membunuh salah satu dari musuh-musuh Allah, yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At Taimi. Keberaniannya juga nampak
tatkala perang Uhud, medan dimana banyak diantara kaum muslimin yang lari, namun ia tetap ditempatnya dan terus
berperang Sehingga diriwayatkan, ia mengalami luka-luka sekitar dua puluh sekian luka. Akan tetapi perjuangannya di
medan perang masih lebih ringan, jika dibanding dengan perjuangannya dalam harta yang dimilikinya.Keuletannya
berdagang serta doa dari Rasulullah, menjadikan perdagangannya semakin berhasil, sehingga ia termasuk salah
seorang sahabat yang kaya raya. Kekayaan yang dimilikinya, tidak menjadikannya lalai. Tidak menjadi penghalang
untuk menjadi dermawan.Diantara kedermawanannya, ialah tatkala Rasulullah ingin melaksanakan perang Tabuk. Yaitu
sebuah peperangan yang membutuhkan banyak perbekalan. Maka datanglah Abdurrahman bin 'Auf dengan membawa
dua ratus 'uqiyah emas dan menginfakkannya di jalan allah. Sehingga berkata Umar bin Khattab, ''Sesungguhnya aku
melihat, bahwa Abdurrahman adalah orang yang berdosa karena dia tidak meninggalkan untuk keluarganya sesuatu
apapun.'' Maka bertanyalah Rasulullah kepadanya, ''Wahai Abdurrahman, apa yang telah engkau tinggalkan untuk
keluargamu?'' Dia menjawab, ''Wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan untuk mereka lebih banyak dan lebih baik dari
yang telah aku infakkan.'' ''Apa itu?'' tanya Rasulullah. Abdurrahman menjawab, ''Apa yang dijanjikan oleh allah dan
RasulNya berupa rizki dan kebaikan serta pahala yang banyak.''Suatu ketika datanglah kafilah dagang Abdurrahman di
kota Madinah, terdiri dari tujuh ratus onta yang membawa kebutuhan-kebutuhan. Tatkala masuk ke kota Madinah,
terdengarlah suara hiruk pikuk. Maka berkata Ummul Mukminin, ''Suara apakah ini?'' Maka dijawab, ''Telah datang
kafilah Abdurrahman bin 'Auf.'' Ummul Mukminin berkata, ''Sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Aku melihat
Abdurrahman masuk surga dengan keadaan merangkak'.'' Ketika mendengarkan berita tersebut, Abdurrahman
mengatakan, ''Aku ingin masuk surga dengan keadaan berdiri. Maka diinfakkanlah kafilah dagang tersebut.''Beliau juga
terkenal senang berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada Ummahatul Mukminin. Setelah Rasulullah wafat,
Abdurrahman bin Auf selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mneyertainya apabila mereka
berhaji, yang ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Abdurrahman. Dia juga pernah memberikan kepada
mereka sebuah kebun yagn nilainya sebanyak empat ratus ribu.Puncak dari kebaikannya kepada orang lain, ialah ketika
ia menjual tanah seharga empat puluh ribu dinar, yang kemudian dibagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang
fakir dari kalangan muhajirin dan Anshar. Ketika Aisyah mendapatkan bagiannya, ia berkata, ''Aku mendengar
Rasulullah bersabda, tidak akan memperhatikan sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah
memberinya air minum dari mata air Salsabila di surga.''Diantara keistimewaan Abdurrahman bin Auf, bahwa a berfatwa
tatkala Rasulullah masih hidup. Rasulullah juga pernah shalat di belakangnya pada waktu perang tabuk. Ini merupakan
keutamaan yang tidak dimiliki orang lain.Abdurrahman bin Auf, juga termasuk salah seorang sahabat yang mendapatkan
perhatian khusus dari Rasulullah. Terbukti tatkala terjadi suatu masalah antara dia dan Khalid bin Walid, maka
Rasulullah bersabda, ''Wahai Khalid, janganlah engkau menyakiti salah seorang dari Ahli Badr (yang mengikuti perang
Badr). Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai
amalannya.''Disamping memiliki sifat yang pemurah dan dermawan, ia juga sahabat yang faqih dalam masalah agama.
Berkata Ibnu Abbas: Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, ''apakah engkau
pernah mendegnar hadits dari Rasulullah yang memerintahkan seseorang apabila lupa dalam shalatnya, dan apa yang
dia perbuat?''Aku menjawab, ''Demi Allah, tidak pernah wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau pernah
mendengarnya?'' Dia menajawab, ''Tidak pernah, demi Allah.'' Tatkala kami sedang demikian, datanglah Abdurrahman
bin Auf dan berkata, ''Apa yang sedang kalian lakukan?'' Umar menjawab, ''Aku bertanya kepada Ibnu Abbas,''
kemudian ia menyebutkan pertanyaannya. Abdurrahman berkata, ''aku pernah mendengarkan tentang hal itu dari
Rasulullah.'' Apa yang engkau dengar wahai Abdurrahman?'' Maka ia menjawab, ''Aku mendengar Rasulullah bersabda,
apabila lupa salah seorang diantara kalian di dalam shalatnya, sehingga tidak tahu apakah ia menambah atau
mengurangi, apabila ragu satu raka'at atau dua raka'at, maka jadikanlah satu raka'at, dan apabila ia ragu dua raka'at
atau tiga raka'at, maka jadikanlah dua raka'at, dan apabila ia ragu tiga raka'at atau empat raka'at, maka jadikanlah tiga
raka'at, sehingga keraguannya di dalam menambah, kemudian sujud dua kali dan dia dalam keadaan duduk sebelum
salam, kemudian salam.''Itulah beberapa keutamaan Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi keutamaankeutamaan yang lainnya. Apabila dalam suatu majlis, kesederhanaan yang dimiliki Abdurrahman, menjadikan manusia
susah untuk membedakan, mana yang miskin dan mana yang kaya. Melimpahnya harta yang dimilikinya, itu semua
karena doa dari Rasulullah sholallahu alaihi wa salam dan merupakan ujian berat dari Allah.Beliau wafat dan
meninggalkan banyak harta untuk para ahli warisnya. Terbilang meninggalkan seribu onta, seratus kuda, tiga ribu ekor
kambing Juga meninggalkan emas dan perak yang semuanya dibagikan kepada ahli warisnya.Sungguh berbahagia
Abdurrahman bin Auf, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Diantara sahabat yang ikut membawa
jenazahnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga dishalati oleh Utsman bin Affan, serta ikut mengiringinya sahabat Ali bin
Abi Thalib. Semoga allah merahmati sahabat Abdurrahman bin Auf.Sumber pengambilan:Abu Aminah, Abdurrahman bin
Auf, Rubrik Sakhshiyah Majalah Assunnah edisi 02/Tahun VII/1424H/2003M, hal 59-60
== keterangan:
Abdurrahman bin Auf Masuk Surga dengan merangkak?
Berkata Aisyah: Aku pernah mendengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Qod roaitu abdurrahman
bin Auf yad khulul jannata habwan" [Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak."
Diriwayatkan oleh AHmad (6/115) dari jalan Umarah, dari Tsabit, dari Anas, dari Aisyah.
Sanad hadit tersebut dlaif, karena di sanadnya ada Umarah bin Zaadzaan Ash Shaidalaaniy Abu Salamah Al Bashri;
beliau seorang rawi yang lemah hafalannya. Ibnu Hajar dalam Taqrib menyatkan bahwa beliau Shaduqun (orang yang
benar), akan tetapi sering salah.
Previous
Next Post »

1 komentar:

Click here for komentar
Anonim
admin
19 Februari, 2013 20:04 ×

Hello to all, how is the whole thing, I think every one is
getting more from this site, and your views are pleasant in favor of new visitors.


Also visit my weblog ... dubturbo review - a quick review of dubturbo

Congrats bro Anonim you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar