ultah


           iiiiiiiiii
          |:H:a:p:p:y:|
        __|___________|__
       |^^^^^^^^^^^^^^^^^|
       |:B:i:r:t:h:d:a:y:|
       |                 |   
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................................................................................................
       iiiiiiiiiiiiiiiiiii
     |||||||H|A|P|P|Y|||||||
   __|_____________________|__
  |\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/|
  |||||||B|I|R|T|H|D|A|Y|||||||  
  |,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
................................................................................................
                     )\
                    (__)
                     /\
                 @@@[[]]@@@
           @@@@@@@@@[[]]@@@@@@@@@
       @@@@@@@      [[]]      @@@@@@@
   @@@@@@@@@        [[]]        @@@@@@@@@
  !    @@@@@@@                @@@@@@@    !
  !        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        !
  !       Happy Birthday To You!         !
................................................................................................
                   * * * * *
                 __!_!_!_!_!__
                 |Happy      |
 __&__     __*__ |  Birthday | _____      _______
 |   | __  |   | | To Youuu  | |\\ |  __  |\   /|
 |___| |_\ |___| |___________| |_\\| /__\ |_\_/_|
................................................................................................
      /\    /\    /\    /\    /\    /\    /\
      \/    \/    \/    \/    \/    \/    \/
   /\ || /\ || /\ || /\ || /\ || /\ || /\ || /\
   \/_||_\/_||_\/_||_\/_||_\/_||_\/_||_\/_||_\/
   ||____||____||____||____||____||____||____||
 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
 |       HAPPY BIRTHDAY!                        |
 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
................................................................................................
   HH   HH       A       PPPPP     PPPPP     Y     Y
   HH   HH      A A      P    P    P    P     Y   Y
   HHHHHHH     AAAAA     PPPPP     PPPPP       Y Y
   HH   HH    A     A    P         P            Y
   HH   HH   A       A   P         P            Y
................................................................................................
 BBBBB   II  RRRRR   TTTTTTT HH   HH  DDDDD      A    Y     Y
 B    B  II  R    R     T    HH   HH  D    D    A A    Y   Y
 BBBBB   II  RRRRR      T    HHHHHHH  D    D   AAAAA    Y Y
 B    B  II  R    R     T    HH   HH  D    D  A     A    Y
 BBBBB   II  R    R     T    HH   HH  DDDDD  A       A   Y
................................................................................................

                               )\
                              (__)
                               /\
                              [[]]
                           @@@[[]]@@@
                     @@@@@@@@@[[]]@@@@@@@@@
                 @@@@@@@      [[]]      @@@@@@@
             @@@@@@@@@        [[]]        @@@@@@@@@
            @@@@@@@           [[]]           @@@@@@@
            !@@@@@@@@@                    @@@@@@@@@!
            !    @@@@@@@                @@@@@@@    !
            !        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        !
            !              @@@@@@@@@@@             !
            !             ______________           !
            !             HAPPY BIRTHDAY           !
            !             --------------           !
            !!!!!!!                          !!!!!!!
                 !!!!!!!                !!!!!!!
                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                               
Previous
Next Post »